Ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö

5 snickare AB följer ett komplett ledningssystem i en struktur enligt ISO 9001:2015, 14001:2004, och i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2008:15 Systematiskt arbetsmiljöarbete. Ledningssystemet innehåller policy och manual samt rutinbeskrivningar med tillhörande processdokument.

Projekt och aktiviteter kvalitetsplaneras och kvalietssäkras för att säkerställa att specificerade krav uppfylls. För samtliga projekt, tillämpas rutinerna för KMA- planering och KMA- säkring.

För att kunna tillämpa KMA- systemets rutiner på ett ändamålsenligt sätt utbildas all personal som är berörd.

Kundfokus

Rutiner finns som säkerställer att kundens krav och förväntningar infrias. Förutom kundkrav säkerställs även efterlevanden av lagar, förordningar och myndigheters föreskrifter.

Arbetsmiljöpolicy
Inom 5 snickare AB har alla ansvar för en god arbetsmiljö upprätthålls.

 • Arbetsmiljöarbetet bedrivs så att olycksfall, sjukdomstillstånd och belastningsskador undviks.
 • Kontinuerlig utbildning och kompetens med kontinuerliga förbättringar.
 • Arbetsmiljöarbetet skall vara integrerat i vårt sätt att arbeta och företaget följer de krav som lagar, avtal och myndigheter ställer. 

Medarbetare skall ha den kompetens och de befogenheter som krävs för att kunna arbeta på ett sätt som kontinuerligt förbättrar arbetsmiljön.

Nödlägesplaner finns och skadeförebyggande åtgärder har vidtagits för att minska riskerna.

Vi har rutiner för att säkerställa att utbildningsbehov klarläggs och att utbildning genomförs samt för att säkerställa att kompetens och behörighetskrav uppfylls.

De som fått arbetsmiljöuppgifter ska ha tillräckliga befogenheter och den kompetens som behövs. Samtliga personer med arbetsmiljöuppgifter genomgår utbildning i Arbetsmiljö.

Kvalitetspolicy

Inom 5 snickare AB har vi en klar och entydig ansvarsfördelning för kvalitetsarbetet där alla tar ansvar och bidrar med sin kompetens. Detta skapar hög kvalitet i våra arbeten med stort leveranssäkerhet. Vår målsättning är att skapa ett mervärde för kunden.

 • Kvalitet för 5 snickare AB är att överträffa kundens förväntningar och leverera tjänster med hög kvalitet.
 • Kvalitet är allas ansvar och skall prägla hela verksamheten genom högt kompetens och stort engagemang.
 • Kvalitet skall genomsyra hela vårt arbete från första kontakt.
 • Kvalitet innebär att vi ständigt arbetar med förbättring genom utbildning och systematisk erfarenhetsåterföring.

Ansvarsfördelningen för kvalitet är klar och entydig, kvalitet skall genomsyra allt vi gör från första kundkontakt till färdig leverans.

Miljöpolicy

Inom 5 snickare AB skall alla vara medvetna om och bidra till att minska företagets och kunders miljöbelastning.  Genom kontinuerlig  kunskapsutveckling  erbjuder  5 snickare AB tjänster som bidrar till ett hållbart samhälle. 

Detta uppnår 5 snickare AB genom att

 • Kontinuerligt hålla sig a-jour med forskning och utveckling på miljöområdet.
 • Följa samhället och våra kunders miljökrav.
 • Ständigt förbättra vårt miljöarbete med tydliga mål och löpande uppföljning.
 • Företagets största miljöbelastning är bilresor vilket skall minimeras med medveten planering och om möjlighet finns använda annat mindre miljöpåverkande färdsätt.
 • Företaget arbetar ständigt med att i dialog nyttja de varor och tjänster som har minst miljöpåverkan.

Utbildning är en naturlig del av vårt sätt att arbeta för att utföra vårt arbete och vi satsar på ständig förbättring genom utveckling, utbildning och systematisk erfarenhetsåterföring.