Ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö

5 snickare AB följer ett komplett ledningssystem i en struktur enligt ISO 9001:2015, 14001:2004, och i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2008:15 Systematiskt arbetsmiljöarbete. Ledningssystemet innehåller policy och manual samt rutinbeskrivningar med tillhörande processdokument.

Manualen beskriver översiktligt rutinbeskrivningarna för samtliga avsnitt i ledningssystemet. Manualen används för att internt och externt ge en överskådlig bild av och förståelse för hur rutinbeskrivningarna är uppbyggda och tillämpas.

Rutinbeskrivningarna är uppbyggda med huvudavdelningar för syfte, omfattning, ansvar, rutin och mallar (processdokument). Rutinbeskrivningarnas anvisningar, instruktioner och hjälpdokument används i det dagliga arbetet med kvalitetsplanering och kvalitetssäkring.

Projekt och aktiviteter kvalitetsplaneras och kvalitetssäkras för att säkerställa att specificerade krav uppfylls.

För samtliga projekt, tillämpas rutinerna för KMA- planering och KMA- säkring.  För varje projekt samlas all dokumentation enligt en särskild modell som säkerställer att personal har tillgång till all erforderlig KMA- dokumentation samt ger kund / beställare möjlighet till insyn i KMA- arbetet.

KMA- dokumentationen arkiveras tillsammans med resp. projekts övriga dokumentation. För att kunna tillämpa KMA- systemets rutiner på ett ändamålsenligt sätt utbildas all personal som är berörd.

Dokumentationskrav
5 snickare AB har rutiner för styrning av dokument för att säkerställa att relevanta handlingar och uppgifter alltid finns tillgängliga för det arbete som skall utföras.
För de olika dokumenttyperna finns en enhetlig utformning fastlagd. För samtliga dokument finns rutiner som klarlägger upprättande, utformning, granskning, godkännande, giltighet, distribution, förvaring, tillgänglighet, ändring, utsortering och arkivering.
KMA- systemdokumenten förvaras och hålls tillgängliga elektroniskt i företagets datasystem.
Projektdokumenten förvaras och hålls tillgängliga i uppdragspärm.

5 snickare AB har rutiner för att bevara KMA-dokument på ett säkert och ändamålsenligt sätt för att kunna visa att specificerade krav uppfyllts och att KMA-systemet fungerar på avsett sätt.
I arkiveringsplanen finns förtecknat vilka dokument och dokumenttyper som är KMA-dokument. I arkiveringsplanen finns också angivet vem som ansvarar för arkivering och gallring samt vilka arkiveringstider som är fastställda för olika typer av dokument.
KMA-dokumenten förvaras i godkända arkivutrymmen och på ett sådant sätt att de lätt kan återfinnas. KMA-dokumentation hålls tillgänglig för kund för utvärdering om så avtalats.

Ledningens ansvar och åtagande
5 snickare AB har sitt säte i Karlstad.
Huvudinriktningen för verksamheten är att bedriva byggnadsverksamhet.

Kundfokus
Rutiner finns som säkerställer att kundens krav och förväntningar infrias. Förutom kundkrav säkerställs även efterlevanden av lagar, förordningar och myndigheters föreskrifter.
Företagsledningen har definierat och dokumenterat företagets Kvalitets, Miljö- och Arbetsmiljöpolicy. Företagsledningen har säkerställt att de är relevanta i förhållande till organisationens typ, storlek samt till den KMA-påverkan som orsakas av organisationens verksamhet, produkter eller tjänster.

Kvalitetspolicy
Inom 5 snickare AB har vi en klar och entydig ansvarsfördelning för kvalitetsarbetet där alla tar ansvar och bidrar med sin kompetens. Detta skapar hög kvalitet i våra arbeten med stort leveranssäkerhet. Vår målsättning är att skapa ett mervärde för kunden.
• Kvalitet för 5 snickare AB är att överträffa kundens förväntningar och leverera tjänster med hög kvalitet.
• Kvalitet är allas ansvar och skall prägla hela verksamheten genom högt kompetens och stort engagemang.
• Kvalitet skall genomsyra hela vårt arbete från första kontakt.
• Kvalitet innebär att vi ständigt arbetar med förbättring genom utbildning och systematisk erfarenhetsåterföring.
Ansvarsfördelningen för kvalitet är klar och entydig, kvalitet skall genomsyra allt vi gör från första kundkontakt till färdig leverans.

Miljöpolicy
Inom 5 snickare AB skall alla vara medvetna om och bidra till att minska företagets och kunders miljöbelastning. Genom kontinuerlig kunskapsutveckling erbjuder 5 snickare AB tjänster som bidrar till ett hållbart samhälle.
Detta uppnår 5 snickare AB genom att
• Kontinuerligt hålla sig a-jour med forskning och utveckling på miljöområdet.
• Följa samhället och våra kunders miljökrav.
• Ständigt förbättra vårt miljöarbete med tydliga mål och löpande uppföljning.
• Företagets största miljöbelastning är bilresor vilket skall minimeras med medveten planering och om möjlighet finns använda annat mindre miljöpåverkande färdsätt.
• Företaget arbetar ständigt med att i dialog nyttja de varor och tjänster som har minst miljöpåverkan.
Utbildning är en naturlig del av vårt sätt att arbeta för att utföra vårt arbete och vi satsar på ständig förbättring genom utveckling, utbildning och systematisk erfarenhetsåterföring.

Arbetsmiljöpolicy
Inom 5 snickare AB har alla ansvar för en god arbetsmiljö upprättshålls.
• Arbetsmiljöarbetet bedrivs så att olycksfall, sjukdomstillstånd och belastningsskador undviks.
• Kontinuerlig utbildning och kompetens med kontinuerliga förbättringar.
• Arbetsmiljöarbetet skall vara integrerat i vårt sätt att arbeta och företaget följer de krav som lagar, avtal och myndigheter ställer.
Medarbetare skall ha den kompetens och de befogenheter som krävs för att kunna arbeta på ett sätt som kontinuerligt förbättrar arbetsmiljön.

5 snickare AB har rutiner som säkerställer att ledning ser över och utvärderar KMA- systemet vid ledningens genomgång. Detta för att säkerställa att systemet är fortsatt lämpligt och effektivt.
Observationer, slutsatser och rekommendationer dokumenteras så att nödvändiga åtgärder kan vidtas.

5 snickare AB har upprättat och vidmakthåller rutiner för att identifiera, undersöka och utvärdera miljöaspekterna, både direkt och indirekt, av verksamhet och tjänster.
Nödlägesplaner finns och skadeförebyggande åtgärder har vidtagits för att minska riskerna.

Vi har rutiner för att säkerställa att utbildningsbehov klarläggs och att utbildning genomförs samt för att säkerställa att kompetens och behörighetskrav uppfylls.
De som fått arbetsmiljöuppgifter ska ha tillräckliga befogenheter och den kompetens som behövs. Samtliga personer med arbetsmiljöuppgifter genomgår utbildning i Arbetsmiljö.

Produktion
5 snickare AB har fastställt de processer som erfordras för att säkerställa kvaliten, miljön och arbetsmiljön i projekten från kundförfrågan till garantitidens slut.

Vi har rutiner som styr uppdragen kvalitets- och tidsmässigt.
Rutinerna och instruktionerna säkerställer att överföring av all information sker vid varje steg i processen. Checklistor underlättar informationsöverföringen i alla skeden. Inom bolaget undersöks arbetsförhållandena systematiskt för att förebygga ohälsa och olycksfall.
Riskinventering och riskbedömning genomförs inför uppdragstart och dokumenteras tillsammans med planerade åtgärder.

5 snickare AB har rutiner som säkerställer att produkter och tjänster anskaffas mot fullständiga specifikationer och att anlitade leverantörer är kompetenta och uppfyller ställda krav. Leverantörer väljs på basis av deras förmåga att uppfylla ställda krav, såsom leveransförmåga, kvalitets- och miljönivå samt produktkvalitet.